V skladu z veljavnim Tržnim redom lahko na tržnicah prodajajo kmetovalci, drugi posamezniki, ki opravljajo gospodarsko dejavnost, samostojni podjetniki, trgovci, gostinci in drugi posamezniki, ki izpolnjujejo za to potrebne pogoje.
Prodajate lahko na šestih lokacijah zelenjavnih tržnic in dveh lokacijah cvetličnih tržnic.
Prosilci lahko za dovoljenje zaprosijo na obrazcu:

Vloga za prodajo na tržnici, najem poslovnega prostora, skladišč, zemljišča ali hladilne vitrine, ki jo najdete v zavihku.
Obvezno je potrebno priložiti tudi dokazilo o registraciji dejavnosti glede na njihov pravno status, in sicer:

 • sklep o registraciji gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika (AJPES),
 • potrdilo o lastni pridelavi (izpis iz registra kmetijskih gospodarstev za KMG-MID, z
  izpisom GERK-ov, EKO-pridelovalci priložijo certifikat),
 • dovoljenje za opravljanje dopolnilne dejavnosti na kmetiji,
 • izpisek iz evidence registriranih obratov nosilcev živilske dejavnosti – priložijo ga vsi,
  razen kmetijskih pridelovalcev, ki prodajajo pridelke v nepredelani obliki (izda vam ga
  Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin –
  UVHVVR),
 • potrdilo o vpisu v seznam zavezancev, ki opravljajo osebno dopolnilno delo in
  VREDNOTNICA za osebno dopolnilno delo (ODD) za izvajalca.
  Vlogo za oddajo prodajnih mest, skupaj z obvezno priloženo dokumentacijo, ki
  ustreza njihovemu pravnemu statusu (registracija ali potrdilo ali certifikat ali odločba ali
  drugo v skladu z zakonodajo), prosilci pošljejo na elektronski naslov: trznica@mestne-nep.si