PREDSTAVITEV

Družba je ustanovljena s ciljem nakupa in upravljanja nepremičnin, ki so v javnem interesu.

Družba z nepremičninami upravlja na način, da skrbi za pravno in funkcionalno urejenost, investicijska vzdrževalna dela, pripravo, organiziranje in vodenje investicij v vseh fazah investicijskega procesa, oddajanje v najem, dajanje stvarnega premoženja v uporabo in podobno.

VIZIJA

Naša vizija je usmerjena v dolgoročen in trajnostni uspeh. Želimo postati pomemben investitor in upravljalec na področju nepremičnin, ki pomembno vplivajo na revitalizacijo mesta.

Naložbe v nepremičnine bomo dopolnjevali s celostnim pristopom k upravljanju nepremičnin in z odgovornim vzdrževanjem. S premišljeno zasnovano politiko poslovanja želimo poiskati strateške partnerje, s katerimi bodo nepremičnine postale prepoznavne ne le izven mesta Maribor, temveč tudi širše, izven naših meja.
Opravljanje javne službe s pomočjo koncesije, na področju upravljanja parkirišč in tržnice, vidimo kot povezovalno dejavnost, zato se vidimo kot razvojno podjetje pri izvajanju načrta trajnostne urbane strategije Mestne občine Maribor.
Naša vizija razvoja je usklajena z vizijo Maribora »kot samozadostnega mesta s prebivalci, ki bodo soustvarjali dinamični prostorski razvoj, socialno vpeto gospodarstvo in pravično družbeno okolje«.
To bomo dosegli samostojno s krepitvijo dolgoročnih poslovnih povezav in partnerskih odnosov na področju oddajanja nepremičnin, parkirišč ter z razvojem tržnične dejavnosti in javno zasebnega partnerstva.

POSLANSTVO

Naše delovanje umeščamo v slabo izkoriščane nepremičnine ter jim dajemo nove vsebine in novo življenje. Odlikuje nas želja po učinkovitejši uporabi obstoječih virov v okolju ter povezovanju vseh posameznikov in interesnih skupin za aktivno sodelovanje pri regeneraciji urbanega prostora.

Zavedamo se, da so naše bogastvo meščani, zato vlagamo kapital v boljšo integracijo naravnih danosti v mesto za namene urbane oživitve ter vzpostavitve trajnostne infrastrukture.
Poslanstvo vidimo v sodelovanju pri izkoriščanju razvojnih potencialov mesta. S celovitim in gospodarnim pristopom dosegamo sinergijske gospodarske učinke v lokalni skupnosti.
Podjetje deluje družbeno odgovorno v vseh treh krogih, od osnovne odgovornosti do upoštevanja družbenih vrednot in prioritet, hkrati pa zasleduje svoj prispevek k razvoju družbenega okolja. Naše poslanstvo je razvoj mestnega turizma s tržnično dejavnostjo ter sodelovanje pri izkoriščanju turističnih potencialov mesta za sinergijske gospodarske učinke kot so povečanje števila nočitev v Mariboru in povečanje števila obiskov turističnih atrakcij.
Podjetje deluje družbeno odgovorno v vseh treh krogih, od osnovne odgovornosti do upoštevanja družbenih vrednot in prioritet, hkrati pa zasleduje svoj prispevek k razvoju družbenega okolja.